බිත්තර කැටයම්


වටකුරු බිත්තර කටුවක් විශිෂ්ට කලා නිර්මාණ හඹා යන  යාත්‍රාවක් විය හැකි යැයි ඔබට සිතිය හැකිද? හිසකෙස් දෙකකට වඩා අඩු ඝනකමකින් යුත් බිත්තර කටුව මත කලාකරුවන් විසින් විවිධ සියුම් රටා කැටයම් කර නිමවන කලා කෘති පුදුම සහගතයි! 

තවත් ලිපි