දරුවන්ගේ ශක්තිමත් අධිෂ්ඨානයට ගෞරව වේවා!

තුර්කියේ ඇති වූ   භූමි කම්පාවෙන් පැය 130කට පසුවත්  ළමුන්  බේරා ගනිමින් තිබෙනවා. ළමුන්ගෙ ශක්තිමත් අධිෂ්ඨානයටත් සහනාධාර සේවකයින්ගේ කැපවීමටත් ගෞරව වේවා!


තවත් ලිපි