වැස්සෙන් නුවර ස්ටේෂම යට වෙයි


ඇද හැලෙමින් පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මහනුවර දුම්රියපල සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ වැහි වතුරෙන් යට වී ඇත.


තවත් ලිපි