විදුලි බිලට බයෙන් කොටස් වෙළඳපොලත් පහළට

   ලබන ජනවාරියේ සිට විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීමට රජය ගෙන ඇති තීරණයත් සමඟම  කොටස් වෙළඳපොල පහත වැටී ඇත. විදුලි ගාස්තුව 65%කින් ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.


තවත් ලිපි