අරුම පුදුම සිරිත් විරිත්-රිලවුන්ගේ භෝජන සංග්‍රහය

   තායිලන්ත වැසියන් තම රටේ වෙසෙන රිලවුන් සඳහා වාර්ෂිකව භෝජන සංග්‍රහයක් පවත්වයි.

   මෙය සංචාරක සිත් ඇද ගන්නා සංස්කෘතිකාංගයක් වී ඇති අතර එය නැරැඹීම සඳහාම සංචාරකයෝ දහස් ගණනක්  එයි.


තවත් ලිපි