පුංචි ඡන්දයට නාම යෝජනා කැඳවීම ආරම්භ කරයි


   පළාත් පාලන ආයතන සඳහා නාම යෝජනා භාර ගැනීමට අදාළ දැන්වීම්  අද (04) සිට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් මගින් නිකුත් කිරීම ආරම්භ කරල.

   මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති විසින් සිදු කළ දැනුම් දීමට අනුව මෙම කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.


තවත් ලිපි