ලෝකයේ සැලැසුම් සහගතම නගරය

ලෝකයේ වඩා හොඳින්ම සැලැසුම් සහගතව ගොඩනඟා තිබෙන නගරය ස්පාඤ්ඤයේ බාසිලෝනා නගරයයි.

බලන්න එහි ඇති සංවිධානාත්මක බව....


තවත් ලිපි