රෝසි සහ ජූලියා ජයටම නත්තල් කයි

කොළඹ  නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක සහ ඇමෙරිකානු තානාපතිනි ජූලියා චංග් නත්තල් පාටිය ගත් අයුරු


තවත් ලිපි