පොහොට්ටුවේ නාම යෝජනා අත්සන් කිරීමට දින දෙයි

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ  ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක නාම යෝජනා අත්සන් කිරීමට ලබන 12 වැනිදාට  දින යොදාගෙන තිබෙනවා.

තවත් ලිපි