• කාල බලමුද කළු දියමන්ති ඇපල්

     කළු ඇපල් ගැන ඔබ අහල තියෙනවාද? මේවාට කළු දියමන්ති ඇපල් කියලත් කියනවා. මේ නම්වලින්ම පේනවා නේද මේව...

  ආහාර
 • කාල බලමුද කළු දියමන්ති ඇපල්

     කළු ඇපල් ගැන ඔබ අහල තියෙනවාද? මේවාට කළු දියමන්ති ඇපල් කියලත් කියනවා. මේ නම්වලින්ම පේනවා නේද මේව...

  ආහාර
 • අරුම පුදුම සිරිත් විරිත්-රිලවුන්ගේ භෝජන සංග්‍රහය

     තායිලන්ත වැසියන් තම රටේ වෙසෙන රිලවුන් සඳහා වාර්ෂිකව භෝජන සංග්‍රහයක් පවත්වයි.   මෙය සංචාරක සිත් ඇද...

  ආහාර
 • අරුම පුදුම සිරිත් විරිත්-රිලවුන්ගේ භෝජන සංග්‍රහය

     තායිලන්ත වැසියන් තම රටේ වෙසෙන රිලවුන් සඳහා වාර්ෂිකව භෝජන සංග්‍රහයක් පවත්වයි.   මෙය සංචාරක සිත් ඇද...

  ආහාර
 • ඡවි කළ්‍යාණිය වඩවන ගස් ලබු ඇට

     අපි දිනපතා ගන්න ආහාර වේලට පළතුරක් එකතු කර ගැනීම ඉතා සුදුසු බව වෛද්‍යවරුන් පවසනවා. සෞඛ්‍ය සම්පන්න...

  ආහාර
 • ඡවි කළ්‍යාණිය වඩවන ගස් ලබු ඇට

     අපි දිනපතා ගන්න ආහාර වේලට පළතුරක් එකතු කර ගැනීම ඉතා සුදුසු බව වෛද්‍යවරුන් පවසනවා. සෞඛ්‍ය සම්පන්න...

  ආහාර
 • Laba සුදුළුණුවල රස බලමුද?

  උතුරු චීනයේ ජනප්‍රිය කෑමකි සුදුළුණු.  ඒවා ඔවුන් ආහාරයට ගන්නෙ විශේෂිත ක්‍රමයකට සකසලයි.එසේ සැකැසූ  සුද...

  ආහාර
 • Laba සුදුළුණුවල රස බලමුද?

  උතුරු චීනයේ ජනප්‍රිය කෑමකි සුදුළුණු.  ඒවා ඔවුන් ආහාරයට ගන්නෙ විශේෂිත ක්‍රමයකට සකසලයි.එසේ සැකැසූ  සුද...

  ආහාර
 • හණ ගසෙන් හදන ලොව සුමිහිරම පානය

     ටිකිලා (tequila) ලොව අනර්ඝතම බීම වර්ගයකි. ඒ වගේම මිල අධිකම බීමකි. මේ අනර්ඝතම පානය සකස් කරන්නෙ හණ...

  ආහාර
 • හණ ගසෙන් හදන ලොව සුමිහිරම පානය

     ටිකිලා (tequila) ලොව අනර්ඝතම බීම වර්ගයකි. ඒ වගේම මිල අධිකම බීමකි. මේ අනර්ඝතම පානය සකස් කරන්නෙ හණ...

  ආහාර
 • ලෝකයේ ජනප්‍රියම ලංකාවේ අත්හැර දැමූ පළතුර

      මොර, ලෝකයේ ජනප්‍රියම පළතුරක් වුවත් ලංකාවේ එය එතරම් ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි බසින් මේ ගස හඳුන්ව...

  ආහාර
 • ලෝකයේ ජනප්‍රියම ලංකාවේ අත්හැර දැමූ පළතුර

      මොර, ලෝකයේ ජනප්‍රියම පළතුරක් වුවත් ලංකාවේ එය එතරම් ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි බසින් මේ ගස හඳුන්ව...