• අද උෂ්ණත්වය තවත් ඉහළට; කාළගුණය අනතුරු අඟවයි

  අද දින රටේ පළාත් රැසක උෂ්ණත්වය අවදානම් සහගත ලෙස ඉහළ යනු ඇති බවට කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව විසින...

  කාළගුණය
 • අද උෂ්ණත්වය තවත් ඉහළට; කාළගුණය අනතුරු අඟවයි

  අද දින රටේ පළාත් රැසක උෂ්ණත්වය අවදානම් සහගත ලෙස ඉහළ යනු ඇති බවට කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව විසින...

  කාළගුණය
 • පළාත් කිහිපයකට අද සවසත් වැසි

  බස්නාහිර, සබරගමුව, දකුණ සහ මධ්‍යම පළාත්වල ස්ථාන කිහිපයකදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව...

  කාළගුණය
 • පළාත් කිහිපයකට අද සවසත් වැසි

  බස්නාහිර, සබරගමුව, දකුණ සහ මධ්‍යම පළාත්වල ස්ථාන කිහිපයකදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව...

  කාළගුණය
 • අද සවස රට පුරා වැසි

  අද සවස් කාලයේ දිවයින පුරා මඳ හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිව...

  කාළගුණය
 • අද සවස රට පුරා වැසි

  අද සවස් කාලයේ දිවයින පුරා මඳ හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිව...

  කාළගුණය
 • කාළගුණය රළු වෙයි

  මේ වන විට බොංගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව හටගෙන තිබෙන පීඩන අවපාතය අද (31) සවස් වන විට වයඹ දෙසටත්, ඉන් අනතුරුව...

  කාළගුණය
 • කාළගුණය රළු වෙයි

  මේ වන විට බොංගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව හටගෙන තිබෙන පීඩන අවපාතය අද (31) සවස් වන විට වයඹ දෙසටත්, ඉන් අනතුරුව...

  කාළගුණය
 • අද සවසත් පළාත් කිහිපයකට තද වැසි

      අද සවස් කාලයේදී බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්වලට ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාළගුණ ව...

  කාළගුණය
 • අද සවසත් පළාත් කිහිපයකට තද වැසි

      අද සවස් කාලයේදී බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත්වලට ගිගිරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාළගුණ ව...

  කාළගුණය
 • වැස්ස අඩු වෙයි

      පසුගිය දින 3 පුරා දිවයින පුරා හටගත් වර්ෂාව මේ වන විට සමනය වී තිබෙනවා.    ඒ අනුව, සබරගමුව, බස්නාහ...

  කාළගුණය
 • වැස්ස අඩු වෙයි

      පසුගිය දින 3 පුරා දිවයින පුරා හටගත් වර්ෂාව මේ වන විට සමනය වී තිබෙනවා.    ඒ අනුව, සබරගමුව, බස්නාහ...

  කාළගුණය
 • අද සවසත් තද වැසි

  බස්නාහිර, දකුණ, සබරගමුව, ඌව, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වල අද (17) ත් සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ තැනින් තැන...

  කාළගුණය
 • අද සවසත් තද වැසි

  බස්නාහිර, දකුණ, සබරගමුව, ඌව, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වල අද (17) ත් සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ තැනින් තැන...

  කාළගුණය
 • අද සවස පළාත් රැසකට තද වැසි

      දකුණ, සබරගමුව, ඌව, බස්නාහිර, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වල අද (16) සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ තැනින් තැ...

  කාළගුණය
 • අද සවස පළාත් රැසකට තද වැසි

      දකුණ, සබරගමුව, ඌව, බස්නාහිර, මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වල අද (16) සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ තැනින් තැ...